تفسیر آیه بیست و دوم از سوره آل عمران:آنهایند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه گردیده و کسی آنها را برای نجات از عذاب یاری نخواهد کرد