تفسیر آیه بیست و یکم از سوره آل عمران:همانا آنان که به آیات خدا کافر شوند و انبیا را بی جرم و به ناحق بکشند و آن مردمی را که خلق را به درستی و عدل خوانند به قتل رسانند آنها را به عذاب دردناک بشارت ده