تفسیر آیه بیستم از سوره آل عمران:پس اگر با تو برای مخالفت با دین حق به باطل احتجاج کنند بگو : من و پیروانم خود را تسلیم امر خدا نموده ایم و بگو با اهل کتاب و با امیان: آیا شما هم چون حق پدیدار شود.......