تفسیر آیه هجدهم از سوره آل عمران:خدا به یکتایی خود گواهی می دهد که جز ذات اقدس او که نگهبان عدل و درستی است خدایی نیست و فرشتگان و دانشمندان نیز به یکتایی او گواهی دهند.......