تفسیر آیه شانزدهم و هفدهم از سوره آل عمران:آنان که به درگاه الهی عرضه دارند :پروردگارا به کرم خود گناهان ما ببخش و ما را از عذاب جهنم نگاه دار . آنان صابران و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و استغفارکنندگان در سحرگاهانند