تفسیر آیه پانزدهم از سوره آل عمران: ای پیغمبر بگو می خواهید شما را آگاه گردانم به بهتر از اینها ؟ برای آنان که تقوا پیشه کنند نزد خدا باغ های بهشتی است و در زیر درختان آن نهرها جاری است و ........