تفسیر آیه سیزدهم از سوره آل عمران:نشانه و آیتی از لطف خدا برای شما در این بود که چون دو گروه با یکدیگر رو به رو شدند دهاد می کردند و گروه دیگر کافر بودند و گروه کافر مومنان را دو برابر خود به چشم می دیدند......