تفسیر آیه دوازدهم از سوره آل عمران:بگو به آنان که کافر شدند که به زودی مغلوب شوید و به جهنم محشور گردید که بسیار بد جایگاهی است