بخش اول از مناظره ای داغ و پرمحتوا با حضور دکتر « صادق کوشکی» و «علی معلم» در بررسی آسیب شناسانه سوژه های سینمایی در سی سال اخیر و نسبت آن با واقعیت های جامعه؛ برگرفته از برنامه « هفت» مورخ 25 فروردین 1391.