سومین بخش از مناظره دکتر« صادق کوشکی» و «علی معلم» درادامه بررسی آسیب شناسانه سوژه های سینمایی در سی سال اخیر و نسبت آن با واقعیت های جامعه و خانواده ایرانی.