ادامه بررسی آسیب شناسانه سینمای سی سال اخیر در انتخاب سوژه های سینمایی و نسبت آن با واقعیت جامعه، همراه با ذکر دلایل این آسیب، و نقش هنرمند در این مسیر، در چهارمین بخش از مناظره دکتر « صادق کوشکی» و «علی معلم»؛ در برنامه « هفت» مورخ 25 فروردین 1391.