بخش پنجم از مناظره دکتر « صادق کوشکی» و «علی معلم» درادامه بررسی آسیب شناسانه سوژه های سینمایی در سی سال اخیر و نسبت آن با واقعیت های جامعه؛ برنامه « هفت»، 25 فروردین 1391.