آشنایی با بنادر خلیج فارس از قبیل بندر بزرگ امام خمینی و بندر خرمشهر و امکانات خاص این بنادر در بخشی دیدنی از مستند « جزایر سرزمین من».