نکاتی پراهمیت در بیان اهمیت تنگه هرمز و آشنایی با انواع ذخایر خلیج فارس؛ برگرفته از مستند « جزایر سرزمین من».