معرفی یکی از زیباترین تنگه های جزایر خلیج فارس به نام « تنگه چاه کوه» و بیان وجه تسمیه و کاربردهای این تنگه حیرت انگیز.