تفسیر آیه ی دهم و یازدهم از سوره آل عمران:کافران را هرگز مال و فرزندانشان از عذاب خدا نرهاند ،از عذاب خدا نرهاند و آنان خود آتش افروز جهنمند