تفسیر آیه هشتم از سوره آل عمران: و دائما گویند بارالها دل های ما را منحرف مگردان پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا تویی بخشنده.