تفسیر آیه هفتم از سوره آل عمران:اوست خدایی که قرآن را فرستاد که برخی از آن کتاب آیات محکم است که آنها مرجع سایر آیات کتاب خواهد بود و برخی دیگر آیاتی است متشابه تا آنکه گروهی که در دلشان میل به باطل است از پی تشابه رفته و امتحان شوند . . . . . .