تفسیر آیه پنجم و ششم از سوره آل عمران:همانا چیزی در اسمان و زمین از خدا پنهان نیست خداست آن کس که صورت شما را در رحم مادران هر گونه اراده کند می نگارد خدایی جز آن ذات یکتا نیست که به هر کار توانا و به همه چیز داناست.