آشنایی با یکی از پدیده های جذاب گردشگری جزیره قشم، موسوم به « غار خربس».