ببینید قصه لجبازی آقای فامیل دور با همساده بر سر پارک ماشین؛ برگرفته ازکلاه قرمزی 1391.