فامیل دور یه آرزو میکنه و البته یه مقدار هم خرج میکنه تا به قول خودش آقای همساده دیگه چشمش هم به ماشینش نیفته!؛ ببینید تو خونه آقای مجری چه آتیشی میسوزونن!...