نکاتی شنیدنی در مورد جزیره زیبا و استراتژیک هرمز، وسعت و منابع زیرزمینی آن و ...، در گزیده ای از مستند « جزایر سرزمین من».