در سال 2012 برجی در کنار خانه خدا ساخته شد که بسیاری را به فکر فرو برد و در واقع زنگ خطری بسیار جدی بود برای جهان اسلام و مسلمانان بیدار در اینجا دلیل این ادعا را متوجه خواهیم شد.