مرحوم مهدی آذر یزدی از مفاخر روزگار و قصه گوی کودکان در اینجا بیان می کند که چگونه با دنیای شیرین کتاب آشنا شد و روزگار کودکی اش چگونه با این دوست همیشگی درآمیخت.