شاید با خود بگوئید شخصی مثل مهدی آذر یزدی که مدرسه نرفته و تحصیلات آکادمیک ندارد چگونه به یک داستان نویس موفق کودک بدل گشته، بشنویم دلیلش را از زبان خودش.