باز هم قصه تحریک حرص بچه ها به چیزهایی که قبلا به نظرشان هیچ ارزشی نداشته، ببینید و بخندید؛ برگرفته از برنامه کلاه قرمزی 1391.