امان از وقتی که بچه ها به یک چیز حریص بشوند، دیگه براشون مهم نیست اون چیز به چه درد میخوره یا چقدر ارزش داره... ببینید آقای مجری با این خصوصیت بچه ها چه زیبا بازی کرده.