معرفی یکی از زیباترین و پیچیده ترین آب انبارهای باستانی در جزیره هرمز، موسوم به آب انبار مرکزی قلعه هرمز؛ برگرفته از مستند « جزایر سرزمین من».