تصاویری زیبا و دیدنی از پایاب و قنات شگفت انگیز کیش، قدمت و کاربریهای دیروز و امروز این اثر باستانی؛ برگرفته از مستند « جزایرسرزمین من».