معرفی انواع گونه های درختان جزایر گرمسیر خلیج فارس از قبیل نخل، کهور و گز، در گزیده ای از مستند « جزایر سرزمین من».