آشنایی با برخی از درختان زیبا و حیرت انگیز جزایر خلیج فارس از قبیل درخت سدر، حرا و... در بخش دیگری از مستند « جزایر سرزمین من».