آقای مجری یک دیس شیرینی را به بچه ها می دهد تا مراقب آن باشند، وای که چه جهادی میخواهد تا کسی به این شیرینیها دست نزند،( کلاه قرمزی 1391).