بیچاره آقای برقکار که میخواد از کلاه قرمزی و دوستانش آدرس بپرسه، ببینید چه سر راست و واضح بهش آدرس میدن!...؛ کلاه قرمزی 1391.