برنامه نود مورخ 91/01/28 - موضوعات روز فوتبال ایران که عنوان برخی از آنها عبارت است از « موضوع انتقال راه آهن شاید به مشهد !!؟ ، بازی نفت و شهرداری هنوز از ذهن مدیر روستا بیرون نرفته ، پیشنهاد رشوه به ویسی ، عذرخواهی پورحیدری از رسانه ها ، و ...»