برنامه نود مورخ 91/01/28 - آخرین آیتم برنامه 90 که بیش از یک ساعت به طول انجامید بحث تبانی در فوتسال بود. کریم منصوری مدیر عامل شهید منصوری قرچک، علی ‌طاهری مدیر عامل گیتی‌ پسند اصفهان و عباس ترابیان مسئول کمیته فوتسال در این برنامه حاضر شدند و صحبت‌های خود را بیان کردند .