برنامه نود مورخ 91/01/28 - در قسمت پایانی علی رغم اینکه چند تن از پاسخگویان گوشی ها را خاموش کرده اند ؛ منصوری توضیحاتی در رابطه با آخرین بازی و موضوع رشوه گرفتن بازیکنان بیان کرد . علی طاهری نیز در رابطه با قطع 10 دقیقه پایانی پخش زنده نیز مطالبی را عنوان کرد .