برنامه نود مورخ 91/01/28 - دوربین 90 قسمت دیگری از برنامه شب گذشته را به خود اختصاص داد که عادل فردوسی‌پور به زبان آذری شعر معروف تراکتوری‌ها را در ورزشگاه برای بینندگان ترجمه کرد.