بازم شیرین کاری های فامیل دور و ببعی و این بار پتوی پرماجرای ببعی؛ برگرفته از برنامه کلاه قرمزی 1391.