آقای مجری برای حفظ آبرو هم که شده مجبور است به کلاه قرمزی و دوستانش آداب رفتن به عید دیدنی را آموزش بدهد، ولی کو گوش شنوا...