بازم مهمانی و عید دیدنی، ولی این مهمان آقای مجری با دیگران فرق دارد، این مهمان از حیوانات میترسد! و حضور جگر و بره برای آقای مجری دردسری شده، ببینید چه فکرهایی که برای حل این مشکل نمی کنند.