شب شعر شنیده بودیم ولی عصر شعر اولین باری که میشنویم! اینم از اختراعات آقای مجری و کلاه قرمزی و دوستانشه، ببینید چه عصر شعر خنده داری تشکیل دادند؛ کلاه قرمزی 1391.