نماهنگی زیبا و شنیدنی با نام محلی « وهارها دودلی» با صدای « امین جلیلیان» .