کلاه قرمزی و دوستانش با پوشیدن لباس یکدیگر شخصیتشان عوض می شود! ببینید و بخندید( 1391).