برنامه نود مورخ 91/01/21 - حسین عسگری و هوشنگ نصیرزاده به جای بحث کارشناسی به مسایل حاشیه ای پرداختند. نصیرزاده مدعی بود که عسگری بازی های پخش مستقیم را به داورانی که دوستش هستند …