انیمیشنی پر محتوا در بیان حقیقت شکل گیری واقعه جعلی هولوکاست؛ کاری از «پویا مسعود» و «مازیار بیژنی».