بیان روایتی عاشقانه از دوران جبهه های حق علیه باطل و دیدار رهبر کبیر انقلاب، از زبان دکتر منصور توکلی. به مدت8:41