سکانس رویارویی نیروهای اهریمنی با هم در فیلم IMMORTALS .... نقد و بررسی فیلم IMMORTALS در برنامه راز از شبکه چهار سیما