گزارشی مستند از نفوذ و تاثیرگذاری فرقه ضاله بهائیت در شبکه فارسی زبان BBC.