بیان جزئیاتی شنیدنی از معاهده « کمپ دیوید» امضا شده بین رژیم صهیونیزم و مصر از ابتدا تاکنون و تاثیر بیداری اسلامی مصر در سرنوشت آینده این معاهده ننگین، در گزارشی خبری.